blog.katasumiya.jp > 狛犬

西磐井郡平泉町 達谷窟毘沙門堂

西磐井郡平泉町 達谷窟毘沙門堂

2007年12月 8日 (土)