blog.katasumiya.jp > 狛犬

奥州市水沢区 黒石寺(妙見堂)

奥州市水沢区 黒石寺(妙見堂)

2008年12月17日 (水)

http://blog.katasumiya.jp/note/2008/12/post-8b2b.html