blog.katasumiya.jp > 狛犬

宮古市小国 大圓寺

宮古市小国 大圓寺

2010年5月 4日 (火)

http://blog.katasumiya.jp/note/2010/05/post-f0b8.html