blog.katasumiya.jp > 狛犬

遠野市 程洞稲荷神社

遠野市 程洞稲荷神社

2008年4月26日 (土)

http://blog.katasumiya.jp/note/2008/04/post_f3c6.html