blog.katasumiya.jp > 狛犬

奥州市江刺区 白山皇太神宮

奥州市江刺区 白山皇太神宮

2009年3月20日 (金)

http://blog.katasumiya.jp/note/2009/03/post-b857.html